Mr. Karna Sahi

Mr. Karna Sahi

1. Advisor
Mr.Pursottam Pandey

Mr.Pursottam Pandey

2. Advisor
Mr. Yadav Shrestha

Mr. Yadav Shrestha

3. Advisor
Mr. Keshab Bhandari

Mr. Keshab Bhandari

4. Advisor
Engr. Rajesh Pathak

Engr. Rajesh Pathak

6. Advisor
Mr. Min Gurung

Mr. Min Gurung

8. Advisor
Mr Kashi Raj Bohora

Mr Kashi Raj Bohora

9. Advisor
Mr. Sarda Gurung

Mr. Sarda Gurung

10. Advisor
Mr. Arjun Katuwal

Mr. Arjun Katuwal

11. Advisor
Mr. Kumar Shrestha

Mr. Kumar Shrestha

12. Advisor
Mr. Bhim Saru

Mr. Bhim Saru

13. Advisor
Mr. Nem Thapa

Mr. Nem Thapa

14. Advisor
Mr. Bishnu Neupane

Mr. Bishnu Neupane

16. Advisor
Mr. Satya Prajapati

Mr. Satya Prajapati

17. Advisor
Mr. Dilaram Gautam

Mr. Dilaram Gautam

18. Advisor
Mr. Netra Kharel

Mr. Netra Kharel

19. Advisor
Mr. Jeevan Adhikari

Mr. Jeevan Adhikari

20. Advisor

Mrs. Tuka Chhetri

21. Advisor